Wstecz

Gmina Gościno, Siemyśl

Jezioro Kamienica i dolina Błotnicy

Przewidywany Obszar chronionego krajobrazu

Obszar położony na pograniczu gmin Siemyśl i Gościno, obejmujący jezioro Kamienica z przyległymi lasami, zalesiony górny bieg rzeki Błotnica do parku podworskiego we wsi Wszemierzyce (Marianówek) i tereny podmokłe w kierunku na Ołużną. Powierzchnia obszaru - 345 ha.

Są tu fragmenty lasu o charakterze zbliżonym do naturalnego (leśnictwo Trzynik oddział 212d i 223g). Na obszarze występuje wiele rzadko spotykanych, zagrożonych i chronionych gatunków roślin, wśród których na uwagę zasługuje wiciokrzew pomorski, występujący obficie i często. Występuje tu co najmniej 13 gatunków roślin chronionych, w tym m.in. podrzeń żebrowiec, kukułka plamista oraz ponad 20 gatunków zagrożonych na Pomorzu i rzadko spotykanych np. złoć pochwowata, stokłosa benekena, przetacznik górski i rutewka orlikolistna.

Grodzisko nad Jez.Kamienica
Ślady grodziska nad jez. Kamienica

Nad jeziorem Kamienica częste są wysięki wód, na których - pod okapem olszy czarnej - dominują: rzeżucha gorzka, śledziennica naprzemianlistna i przetacznik bobowniczek. Wyjątkowo efektowne źródło znajduje się na południowy - zachód od Dargocic, gdzie w okazałym cyrku źródliskowym całe kamienisto - żwirowe dno pokryte jest kożuchem wątrobowców. Obserwować tu można także stanowiska częściowo chronionej porzeczki czarnej i rzadko spotykanego kozłka bzowego.

W obrębie kompleksów leśnych znajduje się grodzisko wyżynne typu cyplowego nad jeziorem Kamienica oraz pomnikowe głazy narzutowe w dolinie Błotnicy. Istnieją tylko dwa pomnikowe głazy w dolinie Błotnicy, około 0,6 km na północ od drogi łączącej Trzynik z Gościnem. Jeden z głazów leży na powierzchni terenu, a drugi tylko nieco wystaje ponad jej powierzchnię. Według rejestru zabytków w omawianym miejscu występowały trzy głazy, ale jeden został prawdopodobnie zniszczony. W pobliskim korycie rzecznym występuje jeszcze kilka dość dużych i kilkanaście mniejszych głazów.

Rzeka Błotnica
Rzeka Błotnica w pobliżu jez. Kamienica

W granicach obszaru znajdują się cztery jeziora: Staw Pławęcino, Staw Jeziorki, Jez. Ołużna i największe z nich - jez. Kamienica zlokalizowane w gminie Siemyśl. Ogromnym walorem przyrodniczym proponowanego obszaru są wspaniałe lasy liściaste (olsy porzeczkowe, olsy torfowcowe, brzeziny bagienne, żyzne lasy bukowe, kwaśne buczyny, buczyny źródliskowe, łęgi). Na terenie tym rozproszone są mokradła (torfowiska i mszary) śródleśne, z których najciekawsze zostały zaproponowano do ochrony rezerwatowej. Z cennych gatunków flory występuje tu: bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, marzanka wonna, przylaszczka pospolita, wiciokrzew pomorski, kalina koralowa, kozłek dwupienny, żankiel zwyczajny, miodunka ćma, pępawa błotna, porzeczka czarna, bluszcz zwyczajny, grzybienie białe, grążel żółty.

Kamień narzutowy w dolinie rzeki Błotnica
Kamień narzutowy - pomnik przyrody o obwodzie 1190 cm

Do obszaru przylega park podworski we Wszemierzycach. Park ten stanowi naturalne otoczenie dla zabytkowego pałacu. Pomiędzy pałacem, a stawem rośnie kępa świerków z pnącym się bluszczem. Zbocza z licznymi źródliskami pokrywa drzewostan bukowy z runem, w którym występują gatunki częściowo chronione: pierwiosnka lekarska, konwalia majowa, marzanka wonna i miodunka plamista. Na uwagę zasługuje okaz modrzewia europejskiego o obwodzie 320 cm, rosnący po prawej stronie pałacu, proponowany do ochrony jako pomnik przyrody.

Znak wyżłobiony w kamieniu
Tajemniczy znak wyżłobiony w kamieniu narzutowym

Obszar wymaga ochrony z uwagi na miejsca występowania chronionych zwierząt:
- ptaków: perkoz dwuczuby, łabędź niemy, krzyżówka, głowienka, czernica, gągoł, nurogęś, kania czarna, łyska, myszołów, grzywacz, puszczyk, dzięcioł czarny, strzyżyk, rudzik, kos, świstunka, pierwiosnek, muchołówka szara, szarytka, modraszka, bogatka, kowalik, pełzacz leśny, wilga, zięba,
- płazów: żaba śmieszka, żaba trawna,
- gadów: zaskroniec zwyczajny,
- ssaków: rzęsorek rzeczek, nocek rudy.

Mozaika różnych środowisk. Duża koncentracja zjawisk źródliskowych.

Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzecznej z terenami przyległymi, pokrytej łęgami, olsami, buczynami, brzezinami bagiennymi, torfowiskami oraz roślinnością wodną jezior o charakterze naturalnym, z wieloma stanowiskami rzadko spotykanych, zagrożonych i chronionych gatunków roślin, ochrona niezeutrofizowanego jeziora oraz kompleksu lasów.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.