Wstecz

Natura 2000

Wybrzeże Trzebiatowskie

Obszar specjalnej ochrony ptaków europejskiej sieci obszarów chronionych
Mapa: Wybrzeże Trzebiatowskie
Mapa: Obszar Wybrzeże Trzebiatowskie w granicach gminy Kołobrzeg

Jest to obszar zgłoszony przez ekologiczne organizacje pozarządowe na tzw. "Shadow List" w roku 2006.
Został zamieszczony na listach obszarów przekazanych przez Polskę do Komisji Europejskiej, jako spełniający kryteria obszaru Natura 2000.

Teren rozciąga się między miejscowościami Kamień Pomorski i Dźwirzyno. Obejmuje swymi granicami znaczną część obszaru gminy Kołobrzeg o powierzchni 8 156,5 ha. Obszar częściowo pokrywa się z siedliskowym obszarem Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.
Ostoję stanowią rozległe łąki, dawniej intensywnie koszone i wypasane, ale od kilkunastu lat prawie nie użytkowane. W zachodniej części teren jest często zalewany przez wody Świńca i Niemicy. Znaczną powierzchnię porasta trzcina i łoza, a zaniedbywany system odwadniający powoduje dłuższe utrzymywanie się rozlewisk. Na terenie ostoi znajdują się dwa jeziora przymorskie - Liwia Łuża i Resko Przymorskie oraz tzw. Bagno Pogorzelickie.

W granicach obszaru znajdują się ostoje ptasie o randze krajowej (Dolina Świńca i Niemicy, Jezioro Liwia Łuża).

W ostoi odnotowano 205 gatunków ptaków, z czego 144 lęgowe. Stwierdzono 49 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 27 to ptaki lęgowe na tym obszarze. Notowano tu 24 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, spośród których sześć regularnie gniazduje na terenie ostoi. Na obszarze ostoi gnieździ się około 2% liczebności populacji krajowej gęgawy, 3% populacji krajowej ohara, ponad 1% populacji krajowej kani rudej oraz śmieszki, podróżniczka i słowika szarego. Stanowi ona także ważne miejsce lęgowe dla błotniaka łąkowego oraz derkacza. Na terenie ostoi podczas migracji zatrzymują się duże stada ptaków blaszkodziobych (gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, świstun), siewkowatych (czajka, siewka złota) oraz żurawi.

Na terenie obszaru znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Roby, Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie, Jezioro Liwia Łuża oraz niewielka, zachodnia część obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski.

Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony na obszarze Wybrzeża Trzebiatowskiego:
kania ruda, błotniak łąkowy, derkacz, żuraw, kulik wielki, rybitwa rzeczna, sowa błotna, zimorodek, podróżniczek, jarzębatka, gąsiorek, gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, ohar, krakwa, śmieszka, słowik szary, dziwonia.

Gatunki ptaków stwierdzone na obszarze Wybrzeża Trzebiatowskiego nie będące przedmiotem ochrony (nie spełniają kryteriów reprezentatywności):
batalion, bąk, bielik, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, bocian biały, bocian czarny, kania czarna, kropiatka, łabędź czarnodzioby, łabędź krzykliwy, orlik krzykliwy, siewka złota, sokół drzemlik, sokół wędrowny, trzmielojad.