Wstecz

Lasy

Na trudnodostępnych stokach i bagnistych dnach dolin zachowały się do dziś w okolicy Kołobrzegu, w bardzo wielu miejscach zbiorowiska leśne o wielu naturalnych cechach.

Bór nadmorski
Bór nadmorski sosnowy

Mimo, że lasy nie zajmują w powiecie kołobrzeskim dużej powierzchni, zasługują na uwagę właśnie ze względu na dużą naturalność, przejawiającą się zgodnością drzewostanów z siedliskami i obfitością stanowisk chronionych, rzadko spotykanych i zagrożonych gatunków roślin. Doskonałym przykładem jest wiciokrzew pomorski, będący symbolem Nadleśnictwa Gościno, administrującego lasami w powiecie. Wiciokrzew rośnie w tutejszych lasach niemal pospolicie, znajdowany jest we wszystkich kompleksach leśnych, na rozmaitych siedliskach od wilgotnych olszyn po suche bory.

Buczyna pomorska
Buczyna pomorska

Wśród lasów zwraca uwagę duży udział rozmaitych zbiorowisk buczyn. Na zboczach dolin rzek oraz w rejonie Jeziora Kamienica rozpowszechnione są kwaśne buczyny, wykształcające się w szeregu postaci - mszystej, z trzcinnikiem leśnym lub ze śmiałkiem pogiętym i turzycą pigułkowatą. W Kołobrzeskim Lesie, w rejonie jeziora Kamienica i między kemami na północ od Rymania występują żyzne buczyny, wśród których zwracają uwagę tzw. buczyny źródliskowe, z masowym udziałem szczyru trwałego w runie, zajmujące najbardziej wilgotne i żyzne siedliska w obrębie źródlisk.

Las grądowy
Las grądowy

W wąskiej strefie nadmorskiej wykształca się specyficzny rodzaj lasu porastający wyłącznie piaszczyste podłoże. Las ten, zwany borem bażynowym rozciąga się wąskim pasem wzdłuż wybrzeża pomiędzy Grzybowem i Dźwirzynem. W Polsce, tego typu lasy zajmują znikomą powierzchnię 50 kilometrów kwadratowych. Cechami charakterystycznymi boru bażynowego są luźne zwarcie drzewostanu, nieregularny rozwój koron, spowodowany nadmorskimi wiatrami, a także poskręcane pnie i konary. Te atrakcyjne pod względem krajobrazowym lasy, to widok, o który coraz trudniej na naszym wybrzeżu. W borze bażynowym występuje niemal wyłącznie sosna, a także specyficzna grupa gatunków runa, występujących tu szczególnie często i obficie: bażyna czarna i turzyca piaskowa. Gatunkami charakterystycznymi są również: drobny storczyk tajęża jednostronna, listera sercowata i kilka gatunków gruszyczek. Ciekawym gatunkiem jest bezzieleniowa korzeniówka pospolita. Ważną grupę gatunków runa stanowią porosty.

Z dolinami rzek związane są lasy grądowe i łęgi jesionowo-olszowe z bogatą florą roślin naczyniowych. Specyficznym elementem flory tutejszych grądów i łęgów jest niewielki geofit wiosenny - złoć pochwolistna. Roślina ta spędza niemal cały rok pod ziemią w formie niewielkiej bulwki i tylko wczesną wiosną, gdy do dna lasu przez pozbawione jeszcze liści korony drzew docierają promienie słońca, kiełkuje nad powierzchnię ziemi. Wypuszcza dwa nitkowate liście i zakwita niewielkim, żółtym kwiatem. Złoć pochwolistna, znana w Polsce tylko z nielicznych i z reguły bardzo skąpych stanowisk, w lasach powiatu kołobrzeskiego rośnie w wielu miejscach na dużych powierzchniach i obficie kwitnie. Spotkać ją można w Kołobrzeskim Lesie, w dolinie Parsęty i jej dopływów koło Lubkowic, Mołtowa i Skroni oraz w okolicy Pławęcina. Z gatunków zagrożonych w skali regionu na podobnych siedliskach występuje tu m.in. czerniec gronkowy, dzwonek szerokolistny, rutewka orlikolistna i tojeść gajowa.

Bór bagienny
Brzezina bagienna

Odmienne lasy wykształcają się na wzgórzach w południowej części powiatu. W rejonie Rymania duże powierzchnie zajmują wspaniałe kwaśne dąbrowy z masowo występującymi w runie - konwalią majową, borówką czarną i orlicą pospolitą. Bardzo często rośnie tu też wiciokrzew pomorski. W obniżeniach między wzgórzami duże powierzchnie zajmują brzeziny i bory bagienne.

Bór sosnowy
Bór sosnowy

W warstwie mszystej tych lasów występują, podobnie jak na opisywanych wcześniej mszarach, mchy torfowce. Runo tworzone jest przez gatunki, z których wiele podlega ochronie prawnej i należy do coraz rzadziej spotykanych elementów naszej flory - bagno zwyczajne, wrzosiec bagienny, widłak jałowcowaty. Ciekawym składnikiem brzezin bagiennych z okolic Dźwirzyna jest woskownica europejska.

Na południowych krańcach powiatu, w obrębie piaszczystego sandru zajmującego południową część gminy Rymań, wykształcają się wspaniałe bory sosnowe. Ich ciekawostką florystyczną jest rozpowszechniająca się wzdłuż leśnych dróg i na zrębach okazała naparstnica purpurowa.Tekst na podstawie wykładu Dr Krzysztofa Ziarnka z Dyrekcji Parków Krajobrazowych w Gryfinie
na IV ZACHODNIOPOMORSKIM FESTIWALU NAUKI W KOŁOBRZEGU W ROKU 2004.Lesistość gmin Powiatu Kołobrzeskiego

Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu kołobrzeskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 - aktualizacja II (2014 r.)


Obwody łowieckie na terenie Powiatu Kołobrzeskiego

Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu kołobrzeskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 - aktualizacja II (2014 r.)