Wstecz

Gmina Siemyśl - użytki ekologiczne

Byszewskie Błota

Przewidywany użytek ekologiczny

Obiekt położony w Byszewie. Położone są tu stawy rybne, niewielkie zbiorniki o zredukowanym pasie makrofitów, płytkie o dnie piaszczysto-mulistym. Jest to miejsce lęgowe: łyski, błotniaka stawowego, potrzosa, potrzeszcza, remiza. Stanowi miejsce rozrodu: żaby moczarowej, żaby jeziorkowej, grzebiuszki ziemnej, świtezianki dziewicy, świtezianki błyszczącej, ślimaka winniczka.
Celem ochrony jest zachowanie unikalnych walorów różnorodności biologicznej oraz lęgowej awifauny wodno-błotnej, ochrona miejsc rozrodu żaby moczarowej, żaby jeziorkowej, grzebiuszki ziemnej, ślimaka winniczka.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl.
Wstecz

Mszary Siemyskie

Przewidywany użytek ekologiczny

Obiekt położony w Kolonii Siemyśl. Są to trzcinowiska z fragmentem lustra wody na obrzeżach z narastającym mchem torfowcem, licznymi krzewami i gęstymi zakrzaczeniami wierzby, na obrzeżach z turzycami i sitem oraz trzciną i pałką wodną - doskonała ostoja dla ptaków wodno-błotnych i schronienie dla parzystokopytnych. Jest to lęgowisko ptaków wodno-błotnych: gęgawy, błotniaka stawowego, łyski, wodnika, krakwy, krzyżówki, czernicy, świergotka drzewnego, świerszczaka, łozówki, skowronka, potrzosa, trznadla, potrzeszcza.
Jest to miejsce rozrodu zwierząt: traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, świtezianka dziewica, świtezianka błyszcząca, żyworódka.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl.
Wstecz

Jezioro Trzynik Duży i Mały

Przewidywany użytek ekologiczny

Jezioro Trzynik Duży Jezioro Trzynik Mały
Jezioro Trzynik DużyJezioro Trzynik Mały

Dwa zbiorniki wodne, częściowo otoczone lasem mieszanym, pas trzcin niezbyt szeroki miejscami zanikający, głębokość zbiorników niewielka. Jezioro Trzynik Duży o pow. 10,6 ha i Trzynik Mały (Jezioro Dębnickie) o pow. 2,81 ha. Jest to miejsce lęgowe ptaków wodno-błotnych: stanowisko rozrodu gągoła, perkoza rdzawoszyjego - w 2002 r. 1-2 pary lęgowe (R.Kościów, I.Ratajczyk [18]). Miejsce rozrodu: skójki malarskiej.
Celem powołania użytku winna być ochrona unikalnych walorów różnorodności biologicznej i ochrona lęgowej awifauny wodno-błotnej.
W Trzyniku Dużym występuje szczupak, lin, karaś, w Trzyniku Małym - lin, karaś.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl.
Wstecz

Jezioro Kamienica

Przewidywany użytek ekologiczny

Obejmuje jezioro Kamienica w południowo-wschodniej części gminy Siemyśl. Jest to jezioro rynnowe, oligotroficzne, otoczone płatami buczyny o słabo lub wcale nie rozwiniętym pasie roślinności przybrzeżnej.
Mapa: Jezioro Kamienica i okolice
Mapa: Jezioro Kamienica i okolice

W jeziorze tym znaleźć można zbiorowiska rdestnicy przeszytej, a także moczarki kanadyjskiej - ekspansywnego gatunku pochodzącego z Ameryki Północnej. Wśród szuwarów porastających brzegi jeziora do ciekawszych należą niewielkie płaty skrzypu bagiennego oraz ponikła błotnego.

Cenne gatunki ptaków tu występujące: myszołów, grzywacz, puszczyk, dzięcioł czarny, strzyżyk, rudzik, kos, świstunka, pierwiosnek, muchołówka szara, szarytka, modraszka, bogatka, kowalik, pełzacz leśny, wilga, zięba.

W okresie jesiennym na tym obszarze gromadzi się większa ilość kaczkowatych jak głowienka, łabędź niemy i krzyżówka oraz innych ptaków wodno-błotnych jak łyska i perkoz dwuczuby, krakwa, gęgawa, gągoł, kania czarna, nurogęś i żuraw, a z teriofauny borsuk.

Jezioro Kamienica
Jezioro Kamienica

Obszar stanowi miejsca rozrodu:
- bezkręgowców: świtezianka dziewica, skójka zaostrzona, skójka malarska, groszkówka rzeczna, groszkówka pospolita,
- płazów bezogonowych: żaba śmieszka, żaba trawna,
- gadów: zaskroniec zwyczajny,
- ptaków: perkoz dwuczuby, łabędź niemy, krzyżówka, głowienka, czernica, gągoł, nurogęś, kania czarna, łyska.
- ssaków: rzęsorek rzeczek, nocek rudy.

Celem utworzenia użytku jest ochrona unikalnych walorów różnorodności biologicznej, ochrona regionalnych walorów krajobrazowych, ochrona stanowisk ptaków wodno-błotnych, ochrona krajobrazu, ochrona płatów buczyny - siedliska dla ptaków wróblowatych.

W Kamienicy występuje leszcz, lin, szczupak, płoć, okoń.

Więcej >>
Wstecz