Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Dolina Stramniczki

Przewidywany użytek ekologiczny

Obszar w południowej i południowo - wschodniej części miasta koło osiedla Janiska i osiedla Lęborskiego. Ciągnie się od linii kolejowej biegnącej na Białogard wzdłuż Stramniczki, a następnie wąskim gardłem przez ul. Krzywoustego koło działek POD "Stokrotka" ponownie rozszerza się łącząc z doliną i starorzeczem Parsęty (wersja zaproponowana w waloryzacji przyrodniczej miasta).

Mapa: Granice UE - Dolina Stramniczki
Mapa1: Granice UE Dolina Stramniczki wg waloryzacji przyrodniczej Kołobrzegu z 2001 r. Kolorem czarnym oznaczone stanowiska halofitów

Przedmiotem ochrony powinien być teren stanowiący korytarz ekologiczny między "Ekoparkiem Wschodnim" a doliną rzeki Parsęty w celu przepływu i wymiany genów oraz ochrona bioróżnorodności i ochrona roślinności halofilnej a także ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

W kompleksie szuwarów trzcinowych i łąk trzęślicowych, wokół wysięku solanki, znajduje się płat słonawy w podzespole z komonicą wąskolistną. Słonawa graniczy z koszoną i wypasaną łąką. Podobnie jak w przypadku solnisk na Owczym Bagnie, słonawa ta ma również unikatowy charakter - jej geneza jest śródlądowa (uwarunkowana istnieniem słonych źródeł) zaś charakter flory jest nadmorski.

Tereny bagienno-łąkowe w Dolinie Stramniczki
Tereny bagienno-łąkowe w Dolinie Stramniczki (Maćkowe Łąki)

Rośliny rzadkie i chronione tu występujące: nasięźrzał pospolity, ostrzew rudy, mlecznik nadmorski, babka nadmorska, świbka morska, sit Gerarda, koniczyna rozdęta, ponikło jednoprzysadkowe, babka Wintera, łoboda oszczepowata solniskowa, sitowiec nadmorski, turzyca odległokłosa.

Zwierzęta rzadkie i chronione: wodnik, kropiatka, kokoszka, derkacz, łyska, czajka, kszyk, skowronek, brzegówka, trzcinniczek, remiz, rokitniczka, makolągwa, trznadel, potrzos.
Ponadto występuje tu: czapla siwa, dziwonia, gąsiorek, kląskawka, perkozek, przepiórka, strumieniówka, turkawka.

Spośród ssaków: darniówka zwyczajna, gronostaj, mysz polna, norka amerykańska, nornik północny, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, dzik.

Zagrożenie dla obszaru stanowi osuszanie torfowisk, wypalanie trawy, wysypywanie i wylewanie odpadów, ekspansja trzciny.
Przewiduje się, że tereny obecnej kopalni borowiny po wyeksploatowaniu złoża będą włączone do projektowanego użytku ekologicznego "Dolina Stramniczki".

* * * * *

Mapa: Granice UE - Dolina Stramniczki
Mapa2: Granice UE Dolina Stramniczki na podstawie Opracowania ekofizjograficznego Kołobrzegu z 2004 r.
W Opracowaniu ekofizjograficznym Kołobrzegu z 2004 r. autorstwa mgr Zofii Kempińskiej proponuje się utworzenie użytku ekologicznego "Dolina Stramniczki" jedynie na obszarze położonym na wschód od ul. B.Krzywoustego. Jako cel ochrony wymienia się błędnie w tym obszarze rośliny rzadkie i chronione - nasięźrzał pospolity, ostrzew rudy, mlecznik nadmorski, babka nadmorska, babka Wintera, łoboda ostrzepowata solniskowa, sitowiec nadmorski, turzyca odległokłosa podczas, gdy występują one na obszarze po stronie zachodniej od ul. B.Krzywoustego.
Teren ten zaproponowano objąć ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Parsęty" (mapa2). Tu występowania halofitów nie wymienia się.

W czerwcu 2007 r. szczecińscy i bydgoscy naukowcy poinformowali opinię publiczną o sensacyjnym odkryciu nowych solnisk na zachód od ul. B.Krzywoustego, na obszarze graniczącym z gminą Kołobrzeg.
Słonawa w Dolinie Stramniczki
Błotniste solnisko w Dolinie Stramniczki
W grząskim trzcinowisku odkryli stanowiska roślin uznawanych za wymarłe na solniskach kołobrzeskich, m.in. aster solny, soliród zielny, jarnik solankowy, muchotrzew solniskowy. Prawdopodobne jest również odnalezienie na tych stanowiskach babki pierzastej, obione szypułkowej i innych wymierających halofitów.
Stwierdzono tu również obecność unikalnych bezkręgowców występujących wyłącznie w środowisku zasolonym.

Nowe stanowiska z uwagi na ich wartość naukową i przyrodniczą, zgodnie z opinią naukowców, powinny zostać niezwłocznie objęte ochroną rezerwatową.

1. W miesiącu wrześniu 2007 r. nastąpiła korekta granicy obszaru Natura 2000 w Dolinie Stramniczki. Korekta granicy polegała na odsunięciu jej od ul. B.Krzywoustego w kierunku zachodnim o ok. 200 m i odbyła się w dość niejasnych okolicznościach. Po zmianie, granica obszaru Natura 2000 pokrywa się z linią granicy OChK "Dolina Parsęty" zaproponowaną w Opracowaniu ekofizjograficznym Kołobrzegu z 2004 r. (Mapa 2). Nowo odkryte solniska mają obecnie znacznie mniejszy obszar otuliny zabezpieczający je przed szkodliwym wpływem miasta.

2. Od 2009 roku trwa proces dewastacji obszaru Doliny Stramniczki. Teren przeległy od strony północnej do ul. Janiska, obok ogrodów działkowych, przygotowuje się pod zabudowę. Składuje się gruz, wytycza się drogi dojazdu do działek budowlanych.

* * * * *

Mapa: Granice UE - Dolina Stramniczki
Mapa3: Granice proponowanego UE oraz obszarów przyrodniczo cennych wg. projektu Studium z roku 2013

Mapa3 przedstawia granice użytku ekologicznego i obszar przyrodniczo cenny, zaprojektowane w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg" z 2013 roku autorstwa Anny Siekierskiej. Na obszarze użytku ekologicznego zaplanowano inwestycję drogową. Część solniskowych łąk przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową.
Zastanawiająca jest różnica granic obszarów proponowanych do ochrony w kolejnych dokumentach planistycznych, począwszy od 2001 roku.


* * * * *
Mapa: Granice użytku ekologicznego Dolina Stramniczki
Wycinek mapy Studium

Wycinek mapy Studium: Przewidywane granice użytku ekologicznego Dolina Stramniczki z zaznaczoną inwestycją drogową w dwóch wariantach oraz obszarami przewidzianymi do zabudowy (MN)


* * * * *
Mapa: Granice UE - Dolina Stramniczki i rezerwatu wg. waloryzacji z 2015 r.
Mapa4: Granice proponowanego UE oraz rezerwatu przyrody wg. waloryzacji z 2015 r.

Mapa4 przedstawia granice użytku ekologicznego wg. waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego (NOF) z 2015 r., dla użytku ekologicznego zaproponowano nazwę "Maćkowe Łąki". Na części łąk solniskowych zaproponowano utworzenie rezerwatu przyrody "Solnisko Kołobrzeskie" (kolor zielony).

* * * * *
Więcej >>> "Rospuda do sześcianu"
Więcej >>> Solnisko w Kołobrzegu zagrożone zniszczeniem!!! (archiwalna treść spod adresu http://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?p=94029)